نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان خراسان جنوبی

 

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
بیرجند سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 1393/01/18
       
زیرکوه   اداره منابع طبيعي خراسان جنوبي 1392/06/16
گزیک شهرداری 1397/01/29
بوشرویه دفتر ارتباط مردمي نماينده مجلس آقاي دکتر امير حسن خان 1395/04/05
       
بیرجند   شرکت سامان صدراب 1401/01/15
       
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387